Reisvoorwaarden


Algemene voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden
Deelname aan het annuleringsfonds moet gelijktijdig bij de reservering geschieden.

De deelnemer is verplicht de annulering en de reden van deze annulering binnen 3 dagen na gebeurtenis te melden en binnen 7 dagen ons schriftelijk te bevestigen met de reden van annulering en originele bewijsstukken. De deelnemers zijn verplicht in alle redelijkheid medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen m.b.t. het onderzoek naar de reden van de annulering.

Het annuleringfonds treedt in werking wanneer men redelijkerwijs af moet zien van een boeking.
a) Plotselinge ziekte en/of ongeval van één van de deelnemers, behorende bij een zelfde boekings- / reserveringsformulier.
b) Bij ernstige ziekte of een sterfgeval van bloed- of aanverwant 1e of 2e graad.
c) Onverwachte oproep militairendienst, anders dan in geval van mobilisatie.
d) Onvrijwillige werkeloosheid van de kostwinner.
e) Belangrijke bedrijf- of huisschade, waardoor aanwezigheid ter plaatse gewenst is.
f) Onverwachte verhuizing of toekenning huurwoning, doch niet eerder dan 30 dagen voor aanvang gereserveerde vakantie.
g) Definitieve ontwrichting van het huwelijk, waardoor na boeking een echtscheidingprocedure in gang is gezet.
h) Bij complicaties in zwangerschap en/of gevolgen daarvan.
j) In gevallen waar annulering noodzakelijk is, maar genoemde bepalingen niet van toepassing zijn, zal in overleg met u getracht worden een passende regeling te treffen.

Annuleringskosten:

-Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek 30% van de reissom.
-Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag voor vertrek 60% van de reissom.
- Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van vertrek 90% van de reissom.
-Bij annulering op de dag van vertrek of later de gehele reissom.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Wij adviseren u dringend deel te nemen aan het annuleringsfonds.

Betalingsvoorwaarden
De aanbetaling van een overeengekomen arrangement bedraagt 15% van de totale reissom met minimum van € 100 (indien van toepassing vermeerderd met de premie voor annuleringsfonds). De aanbetaling dient uiterlijk 10 dagen na boeking te zijn voldaan. De resterende betaling moet uiterlijk 6 weken voor vertrek in ons bezit zijn.
In geval van eigen-vervoer-reizen bedraagt de aanbetaling maximaal 30% van de reissom.
Reserveringen en boekingen binnen 6 weken voor aanvangsdatum van de reis dienen onmiddellijk en volledig te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, is Portakal Toerisme gerechtigd de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten. Bij overschrijden van de betalingstermijn zal € 19,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij nalatigheid van betaling komen de kosten (gerechtelijk en buiten gerechtelijk) voor rekening van de aanmelder.

In voorkomende gevallen kan Portakal Toerisme afwijken van bovenstaande betalingsvoorwaarden. In die situatie gelden de betalingsvoorwaarden zoals opgesteld op de bevestiging boeking en nota.

Transavia
Al onze vluchten* worden uitgevoerd door Transavia.com indien beschikbaar. De vluchtdagen zijn op dinsdag en zaterdag met vertrek vanaf de luchthaven Schiphol Amsterdam.

*Andere luchthavens/luchtvaartmaatschappijen op aanvraag.

Portakal Toerisme is niet aansprakelijk voor vertragingen van vluchten, wijzigingen van vluchtschema's en/of onvolkomenheden tijdens de reis, die plaatsvinden door verkeerd handelen van de luchtvaartmaatschappij of de luchthavenmaatschappij. Portakal Toerisme biedt haar gasten wel bemiddeling aan in mogelijke conflicten tussen reizigers en de verantwoordelijken voor het luchtverkeer.

Het gebruik van de accommodatie
Gasten dienen de beschikbaar gestelde accommodatie met zorg te onderhouden en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. Portakal Toerisme heeft het recht om schade en/of verlies van haar eigendommen, die ter beschikking zijn gesteld aan haar huurders, op hen te verhalen. De huurder is gedurende de gehele periode, vanaf de aanvaarding tot en met de afmelding, verantwoordelijk voor de door Portakal Toerisme beschikbaar gestelde accommodatie. Indien er schade of verlies ontstaat, dient dit onmiddellijk te worden doorgegeven aan een vertegenwoordiger van Portakal Toerisme. Hij of zij zal er voor zorg dragen dat de tekortkomingen zo spoedig mogelijk worden hersteld. De Portakal Toerisme accommodaties zijn met de meeste zorg samengesteld om de gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf te geven.

Klachten
Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich - in deze volgorde - melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator.
Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator.
De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator of het boekingskantoor.
Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Indien dit termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn verlengd met één maand. Als sprake is van een verdere tijdsoverschrijding door de reisorganisator waardoor de reactietermijn van de reisorganisator met meer dan drie maanden wordt overschreden, kan de Geschillencommissie besluiten het betreffende geschil toch in behandeling te nemen.

Wijzigingen
Tot 8 weken voor aankomstdatum kan de aanmelder verzoeken wijzigingen in de reserveringsovereenkomst aan te brengen, die alleen kunnen worden toegekend op basis van beschikbaarheid en de Algemene Voorwaarden. De nieuwe reissom plus € 19,- wijzigingskosten dienen conform de betalingsvoorwaarden, onder aftrek van ontvangen aanbetalingen, binnen 8 dagen te worden voldaan. Binnen 8 weken voor vertrek zijn wijzigingen over het algemeen niet mogelijk.
Op wijzigingen, die een gedeeltelijke annulering inhouden, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Indien aan een verzoek tot wijziging door Portakal Toerisme niet kan worden voldaan en het verzoek gehandhaafd blijft, dan geldt dit als een annulering en zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Indien de reservering tijdens het verblijf wordt gewijzigd, dient u wijzigingskosten direct aan een van de Portakal Toerisme medewerkers te voldoen.

In plaatsstelling
Bij reservering dient de aanmelder de personen op te geven, die van het arrangement gebruik zullen maken. Alle personen zijn verplicht naam en geboortedatum op te geven. Alleen aangemelde personen zijn gerechtigd om gebruik te maken van de vliegtickets en de door hen gehuurde accommodatie. Indien er een wijziging is in de samenstelling van personen dient u dit onmiddellijk door te geven aan Portakal Toerisme, ter voorkoming van weigering op de door u gereserveerde vlucht en/of accommodatie. Veranderingen t.a.v. personen die op de reserveringsbevestigingen voorkomen worden beschouwd als een wijziging. Deze wijziging is alleen mogelijk indien de nieuwe persoon (personen) voldoet (voldoen) aan de reserveringsvoorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor aankomst wordt ingediend. Personen die als plaatsvervanger optreden, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag.

Slotbepalingen
Een vertegenwoordiger van Portakal Toerisme is niet gerechtigd uitspraken te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Portakal Toerisme. Hiertoe is slechts de directie bevoegd. Portakal Toerisme heeft het recht om bij gewichtige omstandigheden de reis te annuleren. Klachten dient men onmiddellijk door te geven aan een vertegenwoordiger van Portakal Toerisme. Alles zal in het werk gesteld worden om klachten te verhelpen. Blijft de klacht toch bestaan dan moet deze schriftelijk worden gemeld aan de directie van Portakal Toerisme, binnen 14 dagen na vertrek van uw accommodatie. Kennelijke fouten en vergissingen in de brochure en/of bijlagen van Portakal Toerisme binden Portakal Toerisme niet.

 Reisvoorwaarden
Nieuwsbrief
Vul hier uw e-mailadres in om informatie te ontvangen over bestemmingen en aanbiedingen

Laatste nieuws